ammonemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonemia

    * kỹ thuật

    y học:

    amoniac huyết