aminiotic villus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminiotic villus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminiotic villus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminiotic villus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aminiotic villus

    * kỹ thuật

    y học:

    lông nhung màng ối