amiantus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amiantus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amiantus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amiantus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amiantus

    * kỹ thuật

    dệt may:

    amiăng sợi