amharic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amharic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amharic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amharic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amharic

    the dominant and official language of Ethiopia; a Semitic language much influenced by the Cushitic language with which Amhara have been in close contact

    Synonyms: Ethiopian language

    related to or characteristic of or written in Amharic

    the Amharic language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).