ameiotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ameiotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ameiotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ameiotic.

Từ điển Anh Việt

  • ameiotic

    * tính từ

    không giảm phân