amebism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amebism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amebism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amebism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amebism

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh amip

    chuyển động amip