amd-k7 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amd-k7 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amd-k7 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amd-k7.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amd-k7

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vi xử lý AMD-K7