ambury nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambury nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambury giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambury.

Từ điển Anh Việt

  • ambury

    /'ænbəri/ (ambury) /'æmbəri/

    * danh từ

    u mềm (ở ngựa và bò)

    bệnh u rễ (ở cây củ cải và các cây cùng họ)