ambilevosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambilevosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambilevosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambilevosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambilevosity

    * kỹ thuật

    y học:

    sự không thuận hai tay, hai tay vụng về