amaurotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amaurotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amaurotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amaurotic.

Từ điển Anh Việt

  • amaurotic

    xem amaurosis

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amaurotic

    pertaining to blindness caused by amaurosis