alvine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alvine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alvine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alvine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alvine

    of or relating to the intestines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).