alupent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alupent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alupent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alupent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alupent

    Similar:

    metaproterenol: a bronchodilator (trade name Alupent) used to treat asthma and emphysema and other lung conditions; available in oral or inhalant forms; side effects include tachycardia and shakiness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).