alumni nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumni nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumni giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumni.

Từ điển Anh Việt

  • alumni

    /ə'lʌmnəs/

    * danh từ, số nhiều alumni

    /ə'lʌmnai/

    (nguyên) học sinh; (nguyên) học sinh đại học