aluminiferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminiferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminiferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminiferous.

Từ điển Anh Việt

  • aluminiferous

    * tính từ

    có phèn; có aluminat

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aluminiferous

    containing alum or aluminum