aluming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluming

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phèn hóa