aludum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aludum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aludum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aludum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aludum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    aluđum (chất chịu lửa)