altometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altometer

    * kỹ thuật

    máy kinh vĩ