altogetherness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altogetherness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altogetherness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altogetherness.

Từ điển Anh Việt

  • altogetherness

    /,ɔ:ltə'geðənis/

    * danh từ

    tính chất toàn thể, tính chất toàn bộ

    tính chất chung