alterableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alterableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alterableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alterableness.

Từ điển Anh Việt

  • alterableness

    /,ɔ:ltərə'biliti/ (alterableness) /'ɔ:ltərəblnis/

    * danh từ

    tính có thể thay đổi, tính có thể sửa đổi, tính có thể biến đổi