altauna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altauna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altauna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altauna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altauna

    * kỹ thuật

    y học:

    nhọt độc