alpinism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpinism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpinism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpinism.

Từ điển Anh Việt

  • alpinism

    xem alpinist

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpinism

    mountain climbing (not restricted to the Alps)