alphanumeries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphanumeries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphanumeries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphanumeries.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphanumeries

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ ký tự chữ-số