alphalfetoprotein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphalfetoprotein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphalfetoprotein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphalfetoprotein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alphalfetoprotein

    * kỹ thuật

    y học:

    một chất đạm được tạo ra ở trong gan, thai nhi và trong dịch đầu ối