alpha-spectrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha-spectrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha-spectrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha-spectrum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alpha-spectrum

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phổ anpha