alpha-lipoprotein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha-lipoprotein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha-lipoprotein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha-lipoprotein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpha-lipoprotein

    Similar:

    high-density lipoprotein: a lipoprotein that transports cholesterol in the blood; composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol; high levels are thought to be associated with decreased risk of coronary heart disease and atherosclerosis

    Synonyms: HDL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).