alpha-linolenic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha-linolenic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha-linolenic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha-linolenic acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpha-linolenic acid

    a polyunsaturated fatty acid with 18 carbon atoms; the only omega-3 fatty acid found in vegetable products; it is most abundant in canola oil; a fatty acid essential for nutrition

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).