alpax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alpax

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    anpac (hợp kim nhẹ)