alow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alow.

Từ điển Anh Việt

  • alow

    /ə'lou/

    * phó từ

    (hàng hải) ở dưới, ở đáy