aloplasty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloplasty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloplasty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloplasty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aloplasty

    * kỹ thuật

    y học:

    tạo hình dị chất