alopecic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopecic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopecic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopecic.

Từ điển Anh Việt

  • alopecic

    xem alopecia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alopecic

    pertaining to loss of hair or wool or feathers