aloofly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloofly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloofly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloofly.

Từ điển Anh Việt

  • aloofly

    xem aloof