alonso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alonso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alonso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alonso.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alonso

    Cuban dancer and choreographer (born in 1921)

    Synonyms: Alicia Alonso

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).