aloft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloft.

Từ điển Anh Việt

 • aloft

  /ə'lɔft/

  * tính từ

  cao, ở trên cao

  (hàng hải) trên cột buồm

  * phó từ

  cao, ở trên cao

  to hold aloft the banner of Marxism-Leninnism: giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin

  to go aloft

  (thông tục) chầu trời, chết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aloft

  at or on or to the masthead or upper rigging of a ship

  climbed aloft to unfurl the sail

  upward

  the good news sent her spirits aloft

  at or to great height; high up in or into the air

  eagles were soaring aloft

  dust is whirled aloft

  in the higher atmosphere above the earth

  weather conditions aloft are fine