almoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almoner.

Từ điển Anh Việt

 • almoner

  /'ɑ:mənə/

  * danh từ

  người phát chẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • almoner

  * kỹ thuật

  y học:

  nhân viên y tế xã hội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • almoner

  an official in a British hospital who looks after the social and material needs of the patients

  Synonyms: medical social worker