allowedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowedly.

Từ điển Anh Việt

  • allowedly

    /ə'lauidli/

    * phó từ

    được cho phép

    được mọi người công nhận