allotriomorphic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotriomorphic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotriomorphic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotriomorphic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotriomorphic structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu trúc tha hình