allotoxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotoxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotoxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotoxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotoxin

    * kỹ thuật

    y học:

    dị kháng độc tố