allothigeneous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allothigeneous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allothigeneous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allothigeneous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allothigeneous

    * kỹ thuật

    khác nguồn