allosome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allosome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allosome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allosome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allosome

    * kỹ thuật

    y học:

    dị thể nhiễm sắc thể giãnh