allopathist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allopathist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allopathist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allopathist.

Từ điển Anh Việt

  • allopathist

    xem allopath