allergire dermatitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergire dermatitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergire dermatitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergire dermatitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allergire dermatitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm da dị ứng