allen's loop test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allen's loop test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allen's loop test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allen's loop test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allen's loop test

    * kỹ thuật

    điện:

    phép thử vòng lặp Allen