allelomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allelomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allelomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allelomorphism.

Từ điển Anh Việt

  • allelomorphism

    * danh từ

    quan hệ alen