allelobrachial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allelobrachial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allelobrachial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allelobrachial.

Từ điển Anh Việt

  • allelobrachial

    * tính từ

    thuộc nhánh tương ứng (thể nhiễm sắc)