all-refrigerated carrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-refrigerated carrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-refrigerated carrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-refrigerated carrier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-refrigerated carrier

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  phương tiện vận tải lạnh

  xây dựng:

  phương tiện vận tải nặng