all-mains nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-mains nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-mains giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-mains.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • all-mains

    used of a radio receiver that is adaptable to all voltages

    an all-mains set

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).