all-aluminum body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-aluminum body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-aluminum body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-aluminum body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-aluminum body

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khung nhôm