alkoxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkoxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkoxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkoxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkoxide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ancoxit