alkeran nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkeran nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkeran giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkeran.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkeran

    Similar:

    melphalan: antineoplastic drug (trade name Alkeran) used to treat multiple myeloma and some other malignancies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).