alkene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkene.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkene

    any unsaturated aliphatic hydrocarbon

    Synonyms: olefine, olefin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).